Tài Liệu

STTTài Liệu Phân LoạiTải xuống
1Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10Tài Liệu Chuyên Ngành
2Luật giá số 11/2012/QH13 của Quốc hộiVăn Bản Pháp Luật
3Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 26/06/2006Văn Bản Pháp Luật
4Luật Nhà ở số 65/2014/QH13Văn Bản Pháp Luật
5Luật Xây dựng số 50/2014/QH13Văn Bản Pháp Luật
6Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013Văn Bản Pháp Luật
7Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014Văn Bản Pháp Luật
8Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013Văn Bản Pháp Luật
9Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015Văn Bản Pháp Luật
10Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008Văn Bản Pháp Luật
11Tài liệu thẩm định giá máy thiết bịTài Liệu Chuyên Ngành
12Tài liệu thẩm định giá trị Doanh nghiệpTài Liệu Chuyên Ngành
13Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014Văn Bản Pháp Luật
14Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014Văn Bản Pháp Luật
15Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015Văn Bản Pháp Luật
16Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014Văn Bản Pháp Luật
17Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014Văn Bản Pháp Luật
18Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01Tài Liệu Chuyên Ngành
19Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02Tài Liệu Chuyên Ngành
20Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 03Tài Liệu Chuyên Ngành
21Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 04Tài Liệu Chuyên Ngành
22Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05,06,07Tài Liệu Chuyên Ngành
23Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12Tài Liệu Chuyên Ngành
24Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11Tài Liệu Chuyên Ngành