DOCUMENT

NoDocument TypeDownload
1Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10Professional document
2Luật giá số 11/2012/QH13 của Quốc hộiLegislation
3Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 26/06/2006Legislation
4Luật Nhà ở số 65/2014/QH13Legislation
5Luật Xây dựng số 50/2014/QH13Legislation
6Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013Legislation
7Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014Legislation
8Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013Legislation
9Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015Legislation
10Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008Legislation
11Tài liệu thẩm định giá máy thiết bịProfessional document
12Tài liệu thẩm định giá trị Doanh nghiệpProfessional document
13Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014Legislation
14Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014Legislation
15Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015Legislation
16Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014Legislation
17Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014Legislation
18Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01Professional document
19Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02Professional document
20Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 03Professional document
21Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 04Professional document
22Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05,06,07Professional document
23Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12Professional document
24Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11Professional document