TIN TỨC & SỰ KIỆN

Thông báo 195 của Bộ tài chính

BỘ TÀI CHÍNH 
Số: 195/TB-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO  

V/v công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013

Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp;

            Bộ Tài chính thông báo:

            1. Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Quốc tế, Công ty TNHH Thẩm định giá MHD, Công ty TNHH Kiểm toán M&H có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2013 (Danh sách thẩm định viên kèm theo).

            2. Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 đối với các doanh nghiệp sau:

            – Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế:

            Xóa tên Chi nhánh Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh tại mục số 2 trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 và Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 kèm theo Thông báo số 56/TB-BTC ngày 29/01/2013 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013.

            Xóa tên thẩm định viên Lương Văn Thành, sinh năm 1966, giới tính: Nam, quê quán: Hà Nam, chức vụ: TĐV, số thẻ IV06209 cấp ngày 13/01/2009 và thẩm định viên Trương Minh Đức, sinh năm 1982, giới tính: Nam, quê quán: Hà Nam, chức vụ: TĐV, số thẻ III06092 cấp ngày 13/01/2009 tại mục số 2 trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 và Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 kèm theo Thông báo số 56/TB-BTC ngày 29/01/2013 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013.

            – Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam:

            Xóa tên thẩm định viên Bùi Thị Hoàng Vân, sinh năm 1980, giới tính: Nữ, quê quán: Thái Bình, chức vụ: TĐV, số thẻ VI10.441 cấp ngày 05/10/2011 tại mục số 53 phần A trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 kèm theo Thông báo số 48/TB-BTC ngày 24/01/2013 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013.

            – Công ty TNHH Thẩm định và Thương mại Oscar Việt Nam:

            Xóa tên thẩm định viên Đặng Lan Anh, sinh năm 1977, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Nội, chức vụ: TP, số thẻ VII11.457 cấp ngày 27/09/2012 tại mục số 56 phần A trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 kèm theo Thông báo số 48/TB-BTC ngày 24/01/2013 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013.

            Kể từ ngày ban hành Thông báo này, chỉ còn lại 02 thẩm định viên về giá hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 tại Công ty TNHH Thẩm định và Thương mại Oscar Việt Nam. Đề nghị Công ty TNHH Thẩm định và Thương mại Oscar Việt Nam đảm bảo thực hiện đúng quy định tại tiết 2.3 khoản 2 mục IV phần B Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8  năm 2005 của Chính phủ về Thẩm định giá, cụ thể: “Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá phải thường xuyên đảm bảo có đủ điều kiện quy định tại điểm 2.1 nêu trên. Trường hợp sau 3 tháng liên tục doanh nghiệp thẩm định giá không đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định này thì phải ngừng hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng dịch vụ thẩm định giá phải cung cấp theo hợp đồng đã ký (nếu có) trong thời gian này.”.

            – Công ty TNHH Định giá Hà Nội:

            Chuyển thẩm định viên Trần Ngọc Tuyên- số thẻ VII11.692 cấp ngày 27/09/2012 và thẩm định viên Đinh Mạnh Hà- số thẻ VI10.354 cấp ngày 05/10/2011 đã được Bộ Tài chính thông báo đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 tại Công ty TNHH Định giá Hà Nội tại mục số 41 Phần A Thông báo số 48/TB-BTC ngày 24/01/2013 sang hành nghề tại Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh- Công ty TNHH Định giá Hà Nội. Đồng thời, thay đổi chức vụ của thẩm định viên Trần Ngọc Tuyên từ “Thẩm định viên – TĐV” sang “Giám đốc Chi nhánh – GĐ CN”.

            Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định tại Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá và Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá.

            Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.       

    Nơi nhận:                                         
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
– Hội Thẩm định giá Việt Nam;   
– Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
– Website Cục QLG (để đăng tin);- Lưu: VT, QLG.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đã ký 

Nguyễn Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *