HỒ SƠ PHÁP LÝ
‾‾‾‾‾‾

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC THẨM ĐỊNH

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY OF ASSESSMENT CAPACITY