|   HOTLINE: 0989 294 636 - 028 3515 3516  |
 
 
Tin tức
Trang chủTin tứcThông báo 74/TB-BTC V/v Công bố danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2015

 

Thông báo 74/TB-BTC V/v Công bố danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2015

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 74/TB-BTC                                                                                                

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Hà Nội, ngày  27  tháng 01 năm 2015

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO  

Về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá,

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề

thẩm định giá tài sản năm 2015

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 (Danh sách kèm theo).

            2. Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 (Danh sách kèm theo).

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 24/9/2015. Kể từ ngày 25/9/2015, các doanh nghiệp thẩm định giá được tiếp tục hoạt động khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.

 

 Các doanh nghiệp thẩm định giá không có tên tại Thông báo này và Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/1/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 chỉ được phép hoạt động khi có Thông báo của Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:                                            

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;   

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

 TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

 

 

 

                                 Nguyễn Anh Tuấn

Tệp đính kèm ở đây.

 

 

   © 2013 by Mhd.Com.Vn

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ MHD Designed by Ngọc Ánh
 
Địa chỉ: Số 52 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 028 3515 3516 - Website: mhd.com.vn - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.